11. Jul 2017.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, Opština Ulcinj,Bulevar “GJ.K.Skenderbeu”, donijeto Rješenje, br.06-364/17-2 0d 06.07.2017 godine kojim je odlučeno da za projekat: “REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA U OPŠTINI ULCINJ”,   potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, pa se nalaže nosiocu projekta, Opštini Ulcinj da za navedeni projekat izradi Elaborat procjene uticaja.   

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta