29. Avgust 2017.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, “Mara Company” d.o.o Podgorica donijeto Rješenje, br.06-939/17-2 od 25.08.2017 godine kojim je odlučeno da za projekat: “OBJEKAT ZA PRERADU MASLINA - PROIZVODNJA MASLJINOVOG ULJA”, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.  

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta