04. Oktobar 2017.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta “TAPACIR KURTI”d.o.o , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: “ Izgradnja i funkcionisanje poslovnog objekta , namjene proizvodnja namještaja i izložbeni salon sa administrativnim prostorom” na katastarskoj parceli br.1174/2 i 1174/3 KO Pistula, Opština Ulcinj.   

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavjlanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je do 11.10. 2017 godine (srijeda), na adresu Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,                                                                                

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta