18. Oktobar 2017.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, “Tapacir KURTI” d.o.o Ulcinj, donijeto Rješenje br.06-517/17-2 od 16.10.2017 godine kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat: “IZGRADNJA I FUNKCIONISANJE POSLOVNOG OBJEKTA, NAMJENE PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA I IZLOŽBENI SALON SA ADMINISTRATIVNIM PROSTOROM” na katastarskoj parceli br.1174/2  i 1174/3 KO Pistula, Opština Ulcinj. 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta