27. Oktobar 2017.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/2013 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, “Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore” iz Podgorice donijeto Rješenje, br.06-521/17-2 od 20.10.2017 godine kojim je odlučeno da za projekat: “Izvođenje radova na izgradnji objekta - Daljinsko upravljanje kontrolno-mjerne stanice u Bijeloj Gori” na katastarskoj parceli br. 5789/1 KO Ulcinj, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu. 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta