27. Oktobar 2017.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta Džuretović R.Nedžat i Džuretović R. Besnik , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: “Izgradnja  objekta mješovite namjene-izložbeni salon namještaja, na urb. parc.br. 196 u zahvatu DUP-a “Ulcinj grad” za lokalitet “Kodre 1”, koju čine kat.parc br. 5389/2,5389/3, 5389/4, 5389/5  i 7501/4 KO Ulcinj, Opština Ulcinj.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavjlanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je do 02.11.2017 godine (četvrtak), na adresu Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,                                                                                

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta