21. Novembar 2017.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/2013 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, Džuretović R.Nedžat i Džuretović R. Besnik  , donijeto Rješenje, br.06-535/17-2 od 09.11.2017 godine kojim je odlučeno da za projekat: “Izgradnja  objekta mješovite namjene-izložbeni salon namještaja, na urb. parc.br. 196 u zahvatu DUP-a “Ulcinj grad” za lokalitet “Kodre 1”, koju čine kat.parc br. 5389/2,5389/3, 5389/4, 5389/5  i 7501/4 KO Ulcinj, Opština Ulcinj   nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.  

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta