15. Decembar 2017.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

 

 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

 

Da je nosilac projekta „Bratica Commerce“ d.o.o, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: Postavljanje privremenog objekta - skladišno-prodajne, na dijelu  kat.parc br. 5411/4, KO Ulcinj.  

 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

 

Rok za javni uvid i dostavjlanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je do 21.12.2017 godine (četvrtak), na adresu Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,                                                                                 

 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta