22. Januar 2018.

Sekretarijat  za  komunalne  djelatnosti  i  za-stitu  ambijenta,  na  osnovu  clana  13  Zakona  o  procjeni uticaja na zivotnu sredinu („Slu2beni list RCG", br. 80/05, „Slu2beni list CG", br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Uredbe o projektima za koje se vrs”i procjena uticaja na zivotnu sredinu ("SI.list RCG,br.20/07 i“Sl.list Crne Gore", br.47/13 I br. 53/2014), postupajuéi po zahtjeVu nosioca projekta “Agencija za elektronske komunikacije i pos”tansku djelatnost Crne Gore" iz Podgorice u postupku odlucivanja o potrebi procjene uticaja na zivotnu sredinu za projekat ”Izvodenje radova na izgradnji objekta — Daljinski upravljane kontrolno- mjerne stanice (DUKMS-e)  u Bijeloj Gori , namjene kontrola i monitoring radio frekfentnog spektra u Crnoj Gori", koji se planira na djelu kat. parcele br.5789/1 KO Ulcinj, Ops”tina Ulcinj, i clana 18 Zakona o upramom postupku („Sluzbeni list CG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17, ), donosi:

 

R J E  Š  E NJ E

 

- Utvrduje se da nije potrebna procjena uticaja na Zivotnu sredinu za projekat - “Izvodenje radova na izgradnji objekta — Daljinski upravljane kontrolno- mjerne stanice (DUKMS-e) u Bijeloj Gori, namjene kontrola i monitoring radio frekfentnog spektra u Crnoj Gori“, koji se planira na djelu kat. parcele br.5789/1 KO Ulcinj, Op-stina Ulcinj.

 

- Nosilac projekta, “Agencija za elektronske komunikacije i pos”tansku djelatnost Crne Gore” iz Podgorice, moze pristupiti izvodenju projekta iz tacke I ovog rje“senja a u skladu sa va2ecim tehnickim normativima i standardima propisanim za tu vrstu objekta , uz obavezu da primjeni odgovarajuée mjere za sprecavanje s”tetnih uticaja na zivotnu sredinu, kao i da tokom izgradnje i kori4éenja objekta a i za slucaj udesa, predvidi i primijeni potrebne mjere i uslove zas-tite.

 

 

O b r a z I o 2 e n j e

 

Nosilac projekta, “Agencija za elektronske komunikacije i po”stansku djelatnost Crne Gore" iz Podgorice" obratilo se Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zas”titu ambijenta, zahtjevom za odlucivanje o potrebi procjene uticaja na Zivotnu sredinu br.06-521/17 za projektat “Izvodenje radova na izgradnji objekta — Daljinski upravljane kontrolno- mjerne stanice (DUKMS-e) U Bijeloj Gori, namjene kontrola i monitoring radio frekfentnog spektra u Crnoj Gori”, koji se planira na djelu kat. parcele br.5789/1 KO Ulcinj, Ops”tina Ulcinj.

 

Uz  uredan  zahtjev  za  odlucivanje  o  potrebi  procjene  uticaja   na  Zivotnu   sredinu,   prilozena   je potrebna dokumentacija shodno Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu („Sluzbeni list RCG“, br. 80/05, „Slu2beni list CG", br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16),ciji je sadrzaj ut/rden Pravilnikom o sadrzaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlucivanje o potrebi procjene uticaja na Zivotnu sredinu(“SI. List CG”br.14/07).

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrs”i procjena uticaja na Zivotnu sredinu (“SI.list RCG , br. 20/07 i"SI.list Crne Gore" br.47/13 I br. 53/14) , utvrdeno je da se planirani projekat nalazi u Listi II, pod rednim brojem 12 - (lnfrastrukturni projekti), slovo (p) — Elementi elektronske komunikacione mreze, za koji se postupak procjene uticaja sprovodi po odluci nadleznog organa i nakon razmatranja podnijetog zahtjeva, konstatovano je da predmetni zahtjev sadrzi podatke relevantne za odlucivanje.

 

U postupku odluéivanja, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zas-titu ambijenta je shodno odredbama Clana 12 Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu putem medija obavjestio zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost, pri cemu je organizo/ao i obezbjedio dostupnost podataka i dokumentacije. U ostavljenom roku, niko od predstavnika obavijes”tenih, nije izvrs”io uvid u predmetni zahtjev, niti je bilo dostavljenih mis”Ijenja.

 

Razmatranjem zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i moguéim uticajima navedenog projekta na zivotnu sredinu, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zastitu ambijenta, utvrdio je sledece razloge za donosenje ovog rjes”enja:

 

Predmetna lokacija, nalazi se na djelu katastarske parcele br.5789/1 KO Ulcinj, Ops-tina Ulcinj. Lokacija objekta se nalazi odmah pored lokalnog puta, na raskrscu. u naselju Bijela Gora. U blizini lokacije nalaze se stambeni objekti za individualno stanovanje, kao i postojeca niskonaponska mreza. Projekat ce se realizovati u zoni manje gustine naseljenosti, pri cemu nije ugro2en javni interes. Na lokaciji nema postojecih telekomunikacionih objekata ni opreme. Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvoris-ta i ista ne pripada za-stiéenom podrucju. Uvidom u raspolo2ivu dokumentaciju UI/rdeno je da, na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguca arheolos”ka naIazis”ta.

Planirani objekat je predviden kao betonski plato, pravougaonog oblika, okvirnih dimenzija 24x6.5m, povrs.150m*. U okviru betonskog platoa se nalazi temelj stuba i sam stub. Temelj stuba je kvadratni dimenzija, i tu treba biti postavljen samostojeci stub konzolnog statickog sistema, modifikovani tipski celicni res- etkasti stub EOZ26-25 Lead Com. Na vrhu stuba se planira radna platforma sa ogradom koja ée ujedno biti i nosad dijela antenskog sistema.

Postavljanje opreme i antenskog stuba ima za cilj da: doprinese optimalnom tehnickom i ekonomskom planiranju, izgradnji i funkcionisanju svih radio-veza u Crnoj Gori; obezbijedi usaglaseno koris-éenje radio-frekvencijskog spectra kao i primjenu i razvoj savremenih elektronskih komunikacionih mre2a i usluga, uz u/a2avanje nacela zas”tite javnog interesa, nacela objektivnosti, transparentnosti, itd; doprinese funkcionisanju radio stanica bez pojave medusobnih s-tetnih smetnji; posluzi kao osnova za izradu planova raspodjele frekvencija za sve radio sluzbe i djelatnosti u Crnoj Gori; i omoguéi primjenu savremenih dostignuca u proizvodnji i koriscenju radio uredaja i opreme.

Navedena oprema, uredaji i antenski stub, spade u izvore ni2efrekventnih oblika nejonizujuceg zracenja, kao s”to su uredaji tipa mikrotalasne rerne, uredaji za radio navigaciju, satelitsku komunikacije, emisionu tehniku radija i televizije, kao i razni drugi uredaji za komunikacije uklucujuci tu i uredaje za dvosmjernu radio vezu i mobilne telefone.Nejonizujuce zracenje, za razliku od jonizujuceg, je elektromagnetno zracenje koje nema dovoljno energije za uklanjanje elektrona iz atoma ili molekula kako bi formiralo jon u toku medusobnog sudara.

Moguéi uticaji aktivnosti  projekta na zivotnu sredinu mogu se jaVljati: a) u toku izgradnje,

b) u toku eksploatacije i, c) u toku akcidenta. Svi moguci uticaji na kvalitet vazduha, kvalitet voda zemljis”ta, na zdravlje stanovni”stva,uticaji od buke itd u toku izgradnje objekta imaju privremeni karakter i prestaju nakon realizacije projekta. Moguci uticaji u toku funkcionisanja projekta takode ne postoje. Mogucnost uticaja na prekogranicno zagadivanje  nije moguée.

 

rjesenje agenc za elektr kom pg

Veličina: 1.39MB | Adobe PDF