02. Mart 2018.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta  “KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO“ d.o.o iz Podgorice,ul. Cetinjska11. V sprat, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat: Adaptacija hotelskog komplesa “Bellevue” u Ulcinju.

U vezi sa navedenim, pozivamo zainteresovanu javnost da, izvrši uvid u  elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Ulcinj, je srijeda, 14.03.2018.godine. 

Javna rasprava o predmetnom  elaboratu održaće se u maloj sali SO Ulcinj, dana 13.03.2018 god.(utorak) sa početkom u 11.00 časova.