03. Mart 2018.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta  Bilal Kraja iz Pistule, Ulcinj , podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat:  “ Objekat  za  proizvodnju  maslinovog ulja” na dio katastarske parcele br. 165 KO Pistula, Opština Ulcinj..   

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavjlanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je, 13.03.2018.god utorak, na adresu Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta