21. Mart 2018.
OBAVEŠTENJE nosiocu projekta,  Bilal KRAJA, Pistula  Ulcinj, donijeto Rješenje kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat: " Objekat za proizvodnju maslinovog ulja"

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcin

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta,  Bilal KRAJA, Pistula  Ulcinj, donijeto Rješenje br.06- 10/18 od 15.03.2018 godine kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat: “ Objekat za proizvodnju maslinovog ulja” na katastarskoj parceli br.165 KO Pistula, Opština Ulcinj.