21. Mart 2018.
Obavještenje Da je nosilac projekta  "MTEL"d.o.o  Podgorica,  podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat: Bazna stanica mobilne telefonije

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A
zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta  “MTEL”d.o.o  Podgorica,  podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat: Bazna stanica mobilne telefonije “ UL19-Meterizi” u Ulcinju.

U vezi sa navedenim, pozivamo zainteresovanu javnost da, izvrši uvid u  elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Ulcinj,je  04.04.2018 god.(srijeda)

Javna rasprava o predmetnom  elaboratu održaće se u maloj sali SO Ulcinj, dana 03.04.2018.godine (utorak),sa početkom u 12.00 časova.