22. Mart 2018.
Obavještenje nosiocu projekta, Cungu&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 54 /18 od 20.03.2018 godine kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A
zainteresovanu  javnost


Da je nosiocu projekta, Cungu&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 54 /18 od 20.03.2018 godine kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat: Adaptacija postojećeg objekta “Centralno Skladište” na kat. parc. br.5491/1, 5495/2, 5496/1,5496/2, 5497/1, 5498/1,5498/2, 5498/3 i 5498/5 KO Ulcinj,  Opština Ulcinj.