05. April 2018.
Obavještenje Da je nosilac projekta   „Braća Kolari" d.o.o , Ulcinj , podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat   Uljara "Braća Kolari"

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A
zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta   „Braća Kolari“ d.o.o , Ulcinj , podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat   Uljara “Braća Kolari”  naselje Nova Mahala, Opština Ulcinj..   

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavjlanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je, 20.04.2018.god  petak, na adresu Opština Ulcinj,


Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.