13. April 2018.
Obaveštenje da je nosiocu projekta, KARISMA HOTELS ADRIATIK MONTENEGRO  d.o.o Podgorica, donijeto Rješenje br.06- 28 /18 od 04.04.2018

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, KARISMA HOTELS ADRIATIK MONTENEGRO  d.o.o Podgorica, donijeto Rješenje br.06- 28 /18 od 04.04.2018 godine kojim je odlučeno da se daje Saglasnost na Elaborat procjene uticaja Adaptacije hotelskog kompleksa”Bellevue” na životnu sredinu, čija se realizacija planira na kat. Parc. br. 128/1, 130, 132/1, i 132/2, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.