09. Maj 2018.
Obavještenje Da je nosilac projekta  „TremaEngineering2" d.o.o.  podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta  „TremaEngineering2” d.o.o. , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje Poslovno - Stambenog objekta P+5 u okviru DUP-a Ulcinjsko polje, urb. Parc. br.7 i 8 zona B, podzona 3, dio kat.parc. br. 30/30,  i  30/31 KO Ulcinjsko Polje u Ulcinju.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je do 16.05.2018 godine (srijeda), na adresu Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

 

Molimo Vas da preko Vaše TV objavite tekst obavještenja koji  Vam  dostavljamo  u 

prilogu ovog dopisa, tri dana  na oba jezika (crnogorskom i albanskom). 

Troškove objavljivanja snosiće nosioc projekta, “TREMAENGINERING 2“ d.o.o. Ulcinj.

S poštovanjem,

SEKRETAR: Mustafa Gorana, inxh i dipl. i makinerisë.