10. Maj 2018.
Obavještenje Da je nosilac projekta DOO „MASTERING" , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj 

O B A V J E Š T A V A 

zainteresovanu javnost 

Da je nosilac projekta DOO „MASTERING“ , podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje Poslovno - Stambenog objekta na urb. par. br. 27 u zoni B, podzoni 6 koju čini dio kat.parc. 30/99 KO Ulcinjsko Polje, u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko Polje” u Ulcinju. 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima od 11 do 14 časova. 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je do 09, 10 i 11.05.2018. godine, na adresu Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,