28. Maj 2018.
Obavještenje Da je nosilac projekta, MASTERING D.O.O. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta,  MASTERING D.O.O. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat-  Izgradnja stambeno poslovnog objekta  “Lamela 1” i “Lamela2”,  na urbanističkoj parceli br.27,  u zoni “B”, podzona”6”,koju čini dio kat.parc.br.30/99 KO”Ulcinjsko Polje”u zahvatu DUP-a ”Ulcinjsko polje” Opština Ulcinj..   

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavjlanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je, 08.06.2018.god, (petak), na adresu Opština Ulcinj,