18. Jun 2018.
Obaveštenje Da je nosilac projekta, FAF&CO d.o.o.  iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta, FAF&CO d.o.o.  iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat - Fabrika za proizvodnju dušeka i namještaja, na kat.parc.43/2 KO Ulcinjsko Polje, Opština Ulcinj.   

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je, 22.06.2018.god, (petak), na adresu Opština Ulcinj, 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.