29. Jun 2018.
Obaveštenje Da je nosiocu projekta,  FAF&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 272 /18

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta,  FAF&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 272 /18 od 26.06.2018 godine kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat:  Fabrika za proizvodnju dušeka i namještaja” na kat. parc. br.43/2,   KO Ulcinjsko Polje,  Opština Ulcinj.