23. Jul 2018.
Obaveštenje da je nosiocu projekta,  Opštini Ulcinj, donijeto rješenje za rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Opštini Ulcinj

 

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta,  Opštini Ulcinj, donijeto Rješenje br.06- 1540 /18 od 17.07.2018 godine kojim je odlučeno da se daje Saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životni sredinu za projekat “Rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Opštini Ulcinj”.