22. Oktobar 2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 27/13 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, “ Dijari” d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 479/18-3 od 18.10.2018 godine, kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje   hotela na urbanistiëkoj parceli br. 5 i 6, zona B, podzona 9,  u zahvatu DUP-a  “ Ulcinjsko polje ” Opština Ulcinj.