29. Oktobar 2018.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je nosilac projekta, „DIJARI“ d.o.o., podnio zahtjev za  davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela,  na urbanističkoj parceli br.5 i 6, zona “B”, podzona 9, koju čine katastarske parcele br.30/183 i 30/627, KO Ulcinjsko Polje,  Opština Ulcinj.   

U vezi sa navedenim, pozivamo vas, da izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata, sprat I, kancelarija broj 76, radnim danima  od 11.00 do 14.00 časova.

Javna rasprava o predmetnom  elaboratu održaće se u prostorijama “Dijari” d.o.o., adresa: Ulcinjsko Polje b.b.,(kod novog mosta), dana 07.11.2018.godine, sa početkom u 11.00 časova.                                                                                 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je do 08.11.2018.godine, na adresu Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.