22. Novembar 2019.

OPŠTINA ULCINJ 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

O B A V J E Š T A V A 

zainteresovanu javnost 

da je nosilac projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat postavljanje privremenog objekta - instalacije opreme/uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “Bjelogora” na katastarsku parcelu br. 437/2 KO Ulcinj, Opština Ulcinj. 

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima od 11 do 14 časova, kao i na veb sajtu opštine. 

Rok za javni uvid i dostavjlanje mišljenja o podnijetom zahtjevu, u pisanoj formi je do 28.11.2019.god, na adresu: Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.