08. Septembar 2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

da je nosilac projekta „Telenor“ d.o.o. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje  bazne stanice mobilne telefonije Pinješ2, na dio katastarske parcele br. 7246/14 KO Ulcinj, opština Ulcinj.  

U vezi sa navedenim pozivamo  vas da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu  opštine.

Rok za javni uvid i dostavjlanje  mišljenja o podnijetom zahtjevu, u pisanoj formi je do 16.09.2020.god, na adresu: Opština Ulcinj,  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.

Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Opština Ulcinj