08. Septembar 2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

da je nosiocu projekta „Berisha Invest Group“ d.o.o., iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06-492/20-2 od  02.09.2020.godine, kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Turističkog Naselja T2 (FazaI), u zoni “B”, na Urbanističkoj parceli br.22. Donji Štoj, u zahvatu Državne studije lokacije “Dio sektora 66- modul IV i V”- Velika Plaža, Opština Ulcinj.

Nalaže se nosiocu  projekta, da izradi Elaborat procjene uticaja Turističkog Naselja T2 (FazaI), na životnu sredinu, u Ulcinju, i isti dostavi Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  na dalje odlučivanje