09. Novembar 2020.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,

O B A V J E Š T A V A

 zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost

da  je nosilac projekta „Telenor“ d.o.o. Podgorica,  podnio zahtjev za odlaganje Javne rasprave  i Javne tribine  zakazane za danas 10.11.2020.godine(utorak),  na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu,  za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije Pinješ2, na dio katastarske parcele br. 7246/14 KO Ulcinj, Opština Ulcinj. 

Pozivamo vas da tokom produžene  Javne rasprave koja će trajati do 11.12.2020 godine (petak),  izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu  Opštine.                                          

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je do 11.12.2020 godine (petak),  na adresu: Opština Ulcinj, Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu b.b.  

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u maloj Sali Opštine Ulcinj, dana, 09.12.2020 godine (srijeda) sa početkom u 11.30 časova.