08. Decembar 2020.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),
Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost

da su nosioci projekta, Mučović Enver, Mučović Vahid i Mučović Muhamed, iz Ulcinja podnijeli
zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje
hotela T1 sa 4*(Zvjezdice) u zoni “A”, na dio urbanističke parcele br.105, katastarska parcela
br.175/13 KO Donji Štoj, u zahvatu Državne studije lokacije “Dio sektora 66- postojeća hotelska
grupacija i modul I”- Velika Plaža, Opština Ulcinj.
U vezi sa navedenim, pozivamo vas da tokom Javne rasprave koja će trajati do 15. 01. 2021 godine,
izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu
ambijenta, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu
Opštine.
Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi poslati na adresu: Opština Ulcinj, Blv. Gjergj Kastrioti
Skenderbeu b.b.
Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u maloj Sali SO Ulcinj, dana 12.01.2021.godine
(utorak), sa početkom u 11.30 časova.

Elaborat Mucovic Hotetel

Datum: 08. Decembar 2020. | Veličina: 4.71MB | Adobe PDF