22. Decembar 2020.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj
80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne
djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost

Da je nosiocu projekta „Tula Company“ d.o.o., Totoši b.b. Ulcinj, donijeto Rješenje br.06-
435/20-7 od 07.12.2020 godine, kojim nije data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na
životnu sredinu za projekat- Pogon za obradu kamena i obradu metala (izrada kovane
bravarije), u Bratici, Opština Ulcinj.
U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu, razmatranjem Elaborata
procjene uticaja, uvida u dostavljeni Izvještaj Komisije za ocjenu elaborata i zaključka
Komisije o odbijanju saglasnosti utvrđeno je da se predmetni Elaborat ne prihvati.
Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana
objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koji će biti zahvaćeno uticajem
planiranog projekta.
Uvid u donijeto Rješenje i u ostalu dokumentaciju, zainteresovani organi i organizacije kao i
javnost mogu imati svakog radnog dana od 12-14 časova, u prostorijama Sekretarijata.
Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Rješenje: Tula Company

Datum: 24. Decembar 2020. | Veličina: 1.17MB | Adobe PDF