06. Januar 2021.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu javnost

da je nosioc projekta „Aurora Mobili“, Mavrijan b.b. Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat- “Funkcionisanje radionice za proizvodnju namještaja”, na katastarskoj parceli broj 1/19 KO Bratica, Opština Ulcinj.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima od 11 do 14 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta opštine.

Rok za javni uvid i dostavjlanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opštine Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštituambijenta je do 15. Januara, 2021 god.

Zahtjev: Aurora Mobil

Datum: 06. Januar 2021. | Veličina: 4.32MB | Adobe PDF