25. Januar 2021.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta „Aurora Mobili“, Mavrijan b.b. Ulcinj donijeto Rješenje br. 06-683/20-2 od 19.01.2021.godine, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Funkcionisanje radionice za proizvodnju namještaja”, na katastarskoj parceli broj 1/19 KO Bratica, Opština Ulcinj.

Nosioc projekta, može pristupiti izvođenju projekta u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu objekta i proizvodnje, uz obavezu da pri korišćenju objekta primjeni potrebne mjere zaštite.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Rješenje: Aurora Mobili

Datum: 25. Januar 2021. | Veličina: 1.64MB | Adobe PDF