26. Avgust 2021.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

 

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

 

da je nosiocu projekta Ismet Nelović, iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06- 082/21-698/2 , kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje  hotela 4* na Urbanističkoj parceli br.38  i 39, koji  čini dio katastarske parcele br. 30/36, KO Ulcinjsko polje, zona “B”, Podzona “3” u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko polje” , Opština Ulcinj.  

 

Nalaže se nosiocu  projekta, da izradi Elaborat procjene uticaja za projekat izgradnje  hotela 4* na životnu sredinu, i isti dostavi Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  na dalje odlučivanje.

Rjesenje Hotel NELOVIC