09. Septembar 2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,

 

O B A V J E Š T A V A

 

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je nosilac projekta Ismet Nelović  iz Ulcinja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje  “Hotela sa 4 zvjezdice”, u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko polje” zona “B”, Podzona “3”, na Urbanističkoj parceli br.38  i 39,  koju  čini dio katastarske parcele br. 30/36, KO Ulcinjsko polje, Opština Ulcinj. 

 

U vezi sa navedenim, pozivamo vas da izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, I sprat, kancelarija broj 76, radnim danima  od 11 do 14 časova, ili na web stranici Opštine Ulcinj.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je do 11.10.2021 god.(ponedeljak), na adresu: Opština Ulcinj, Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu b.b.  

 

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Maloj sali SO Ulcinj, dana 05.10. 2021.godine(utorak), sa početkom u 11.30 časova.   

 

Elaborata Hotel Ulcinj Nelevic

Datum: 09. Septembar 2021. | Veličina: 15.31MB | Adobe PDF