21. Jul 2022.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

 

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   

 

da je nosiocu projekta Enver Lika  iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06-335/22-145/2 od  15. 07. 2022.godine, kojim je odlučeno da nije potrebna  izrada elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat  izgradnje Solarne Fotonaponske Elektrane snage 3060 Wp koji se gradi na KP 289 i 290/2, KO Briska Gora- Opština Ulcinj.

 

Nosioc projekta može pristupiti izvođenju projekta na pomenutoj lokaciji u skladu sa važećim tehničkim normativima  i standardima  propisanim za tu vrstu objekta, uz obavezu da pri izgradnji i  korišćenju objekta  primjeni potrebne mjere za sprečavanje štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i da u slučaju udesa,  predvidi i primjeni potrebne mjere zaštite.

________________________________________________________________________________________________________________________________

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

 

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

 

da je nosiocu projekta Enver Lika  iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06-335/22-146/2 od  18. 07. 2022.godine, kojim je odlučeno da nije potrebna  izrada elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat  izgradnje Solarne Fotonaponske Elektrane snage 4000 kWp, koji se gradi na KP 290/1, KO Briska Gora- Opština Ulcinj.

 

Nosioc projekta može pristupiti izvođenju projekta na pomenutoj lokaciji u skladu sa važećim tehničkim normativima  i standardima  propisanim za tu vrstu objekta, uz obavezu da pri izgradnji i  korišćenju objekta  primjeni potrebne mjere za sprečavanje štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i da u slučaju udesa,  predvidi i primjeni potrebne mjere zaštite.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

 

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

 

da je nosiocu projekta Enver Lika  iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06-335/22-147/2 od  19. 07. 2022.godine, kojim je odlučeno da nije potrebna  izrada elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat  izgradnje- postavljanja srednjenaponskog  35kV  Kablova i rasklopišta  na KP br. 289, 290/1 i 290/2, KO Briska Gora- Ulcinj;  Kabal 35kV od rasklopišta do TS- na djelovima KP 290/1 i 662/1 KO Briska Gora, 62/1, 352/1, 352/2, 1294, 1293,1297,941,942 i 1299 KO Zoganje , 1984, 1369,1371 KO Pistula, 1187 KO Kolomza, 412 KO Ulcinjsko Polje i 7502/1 i 5675 KO Ulcinj.

 

Nosioc projekta može pristupiti izvođenju projekta na pomenutoj lokaciji u skladu sa važećim tehničkim normativima  i standardima  propisanim za tu vrstu objekta, uz obavezu da pri izgradnji i  korišćenju objekta  primjeni potrebne mjere za sprečavanje štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i da u slučaju udesa,  predvidi i primjeni potrebne mjere zaštite.

 

 

Enver-1- Lika - Rjesenje

Datum: 21. Jul 2022. | Veličina: 1.36MB | Adobe PDF

Enver-2- Lika - Rjesenje

Datum: 21. Jul 2022. | Veličina: 1.29MB | Adobe PDF

Enver-3- Lika - Rjesenje

Datum: 21. Jul 2022. | Veličina: 1.31MB | Adobe PDF