18. Decembar 2014.

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama objavljene u („Sl. list CG", br. 5/07),

PREDSJEDNIK OPŠTINE ULCINJ
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2014.GODINU

1. Pravo učešća na konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana
raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori, a imaju sjedište u Opštini
Ulcinj.
2. Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planirana budžetom Opštine Ulcinj, čija će se realizacija u potpunosti izvršiti na teritoriji Opštine Ulcinj, posebno kao podrška projekata nevladinih organizacija, koje doprinose ostvarivanju utvrdjenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima opštine, a kojima se naročito:
- Obezbjedjuje raznovrsnost viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne i
dječje zaštite i drugih oblika zaštite;
- doprinosi afirmaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne baštine opštine,
podizanje nivoa urbane kulture i očuvanju kulturne baštine;
- unapredjivanju rada Organa lokalne uprave posebno u ostvarivnaju principa
transparentnosti i odgovornosti u radu organa;
- doprinosi očuvanju životne sredine i zdravlja gradjana;
- podstiče ekonomski razvoj opštine, doprinosi razvoju demokratije i vladavine
prava;
- većoj uključenosti mladih, žena i ostalih manjina u procesima odlučivanja.
3. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladnim organizacijama Opštine Ulcinj.
4. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.
5. Nevladina organizacija podnosi prijavu na konkurs na propisanom obrascu prijave i aplikacione forme projekta koje se mogu dobiti na web stranici Opštine Ulcinj (www.opstinaulcinj.com).
6. Uz prijavu se prilaže:
• Rješenje o registraciji,
• kratak opis NVO-e sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
• projekat ili program sa kojim NVO konkuriše za dodjelu sredstava (ispunjena aplikaciona forma),
• izjavu ovlašćenog lica da od drugog donatora nije dobila sredstva ili dio sredstava za realizaciju projekta koji kandiduje (izjava),
• izjavu odgovornog lica da li je NVO kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje,
• u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštini (izjava),
• Statut organizacije,
• Ovjerenu kopiju finansijskog izvještaja - bilans tanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu.

7. Nevladina organizacija koja je za realizaciju projekta koristila budžetska sredstva po konkursu u predhodnoj godini dužna je da prilaže i izvještaj o realizaciji projekta sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja uključujući i finansijski izvještaj sačinjen u skladu sa posebnim propisom. Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi gore navedeni izvještaj ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.

8. Prijave na konkurs sa projektom i pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti neposredno u Gradjanski biro ili putem pošte na adresu: Opština Ulcinj Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti za Komisiju za raspodjelu sredstava za projekte NVO.

9. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Opštine Ulcinj zaključno sa 19.01.2015.godije. Komisija je dužna da donese Odluku o raspodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana isteka konkursa.

10. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.

11. Odluka o raspodjeli sredstava biće objavljena na web stranici Opštine Ulcinj.
Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova na mob. 069-585-583, kontakt osoba: Đina Dabović ili putem e-maila djina.djonovic@ul-gov.me.

OPŠTINA ULCINJ
PREDSJEDNIK OPŠTINE,
Fatmir Gjeka,s.r.

Obrazce možete preuzeti odje:

 

Obrazac za prijavu

Obrazac projektne forme

 

Konkurs NVO- Obrazac za prijavu

Veličina: 0.08MB | Archive Flash

Konkurs NVO- Obrazac projektne forme

Veličina: 0.09MB | Archive Flash