26. Oktobar 2016.
Konkurs za dodjelu stipendija  talentovanim  studentima za školsku 2016/2017. godinu

OPŠTINA ULCINJ

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU  I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Na osnovu člana 7. odluke o stipendiranju talentovanih  studenata Opštine Ulcinj,  raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija  talentovanim  studentima za školsku 2016/2017. godinu

Opština Ulcinj će izvršiti dodjelu stipendija najboljim talentovanim rednovnim studentima, II i narendih godina fakulteta , bez obzira na mjesto studiranja, ukoliko im je prebivalište na području Opštine Ulcinj i koji ispunjavaju  uslove propisane Odlukom o stipendiranju talentovanih  studenata Opštine Ulcinj, i to:           

Kandidat tj. (student) koji se prijavi na Konkurs mora imati najmanju prosječnu ocjenu 9,0  iz predhodne godine studija (potvrdu o upisu godine i potvrdu o prosječnoj ocjeni).

S obzirom na potrebu odredjenog deficitarnog kadra Opština Ulcinj stavlja akcenat na studente koji studiraju na sledećim fakultetima: Medicinski fakultet, Gradjevinski  fakultet i Arhitektonski fakultet, te da isti ostvare pravo na stipendiju moraju imati prosječnu ocjenu od najmanje 8,5.

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova raspisanog Konkursa kandidat je dužan dostaviti i sledeće:

1.   Fotokopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu,

potvrdu o mjestu prebivališta,  
potvrdu o upisu godine studija,
potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine,
potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni u prethodnoj godini.

Takođe, kandidat uz gore navedenu dokumentaciju, u prijavi mora navesti sledeće:

1. broj mobilnog telefona ili fiksnog i

2. podatke o broju žiro računa.

Rok za podnošenje prijava je od 26.10. 2016 god do 26.11.2016 god.

Prijave se podnose poštom ili  na šalteru Gradjanskog biroa Opštine Ulcinj na sledeću adresu: Opština Ulcinj - Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, ul. Gjerdj Kastrioti Skenderbeu, sa naznakom za Komisiju za dodjelu stipendija talentovanim studentima.

Komisija neće uzeti na razmatranje prispjele aplikacije nakon isteka roka konkursa.

Dodatne informacije mogu se  dobiti na telefon: 030-412-650, lokal 109, kontakt osoba: Ahmet Aloshi  mob. 069-034-228.

 SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI                 

Prijava na konkurs za dodjelu stipendije za školsku 2016/17 g

Veličina: 0.01MB | MS Word