02. Decembar 2016.

U sklopu projekta “Održivi razvoj ekosistema posredstvom očuvanja i odgoja morske faune” Kancelarija za Madjunarodnu Saradnju i Projekte - Opština Ulcinj, raspisuje

JAVNI POZIV

za organizovanje javne izložbe / manifestacije

I

Predmet ovog Javnog poziva je organizovanje tematske javne izložbe / manifestacije sa akcentom na promociju vrijednosti na kojima se usredsredjuje ovaj projekat.  

II

Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori koje su stručno osposobljene za organizovanje sličnih aktivnosti, da dostave ponudu.

III

Tematska javna izložba / manifestacija bi trebala da na adekvatan način vrši promociju aktivnosti i ciljeva ovog projekta.

Primarni cilj ove aktivnosti  jeste da se promotivnim djelovanjem utiče na svijest gradjana, sa kontekstom na očuvanje morskog ekosistema, isticanje posljedica negativnog fenomena ilegalnog ribolova posredstvom eksplozivnih naprava, te ukazivanje na štetu koja nastaje kao posljedica deponovanja smeća na Ulcinjskom akvatorijumu, te ilegalnog ribolova, odnosno uništavanja ribljeg fonda upotrebom eksplozivnih sredstava.

Javna manifestacija bi trebala da traje najmanje 3 dana, a kao jedna od obaveznih aktivnosti koje bi se obavljale u sklopu manifestacije su slijedeće:

Dijeljenje promo materijala:

Postavljanje promo štanda na najposjećenijim djelovima grada, sa kojeg bi se dijelile projektne brošure i promo majice. Štand za raspodjelu promo materijala bi bio postavljen na različitim lokacijama, 3 dana za redom.

Izložba:     

Organizovanje izložbe sa naj-impresivnijim fotografijama sa podmorja - snimane tokom monitoringa, ili predate od strane gradjana, koje ukazuju na stanje podmorja, tj. ugroženost morskih bića, sve sa ciljem uticanja na svijest gradjana.   
Izložba dječjih umjetničkih crteža/ radova, radjenih na istoimenu temu.
Na izložbi bi bile prisutne zvanice, te predstavnici partnera u projektu, takodje članovi iz relevantnih javnih institucija, nevladinih organizacija i sl.  
Na izložbi bi održali govor predsjednik Opštine Ulcinj, kao inicijator istoimenog projekta, te eventualno predstavnici partnera u projektu i / ili članovi projektnog tima koji sprovode implementaciju aktivnosti ovog projekta.
Na izložbi bi se služila bezalkoholna osvježavajuća pića i grickalice.
Takodje bi se tokom trajanja izložbe, odnosno manifestacije, posredstvom video projektora na jednom djelu zida emitovali najinteresantniji video zapisi snimljeni tokom monitoringa, te bi se takodje emitovao i promotivni videospot snimljen u sklopu istoimenog projekta.

IV

Obaveze ugovorene strane / Ponudjača: 

Ponudjač je dužan da na svoj trošak obezbijedi tehničke uslove za održavanje manifestacije, tj. audio-video opremu, video projektor, mikrofoni, osvjetljenje i sl.  
Ponudjač je dužan da o svom trošku obavi štampanje izložbenog materijala, uz sve popratne materijalne troškove koje omogućavaju održavanje gore pomenute izložbe (platna, ramovi, fotografije, zakačke za zid, govorni pult i sl.). 
Ponudjač je dužan da na svoj trošak obezbijedi grickalice i bezalkoholna pića, uz angažovanje posluge, tj. lica kojeg će služiti bezalkoholna pića i grickalice prisutnima.  
Ponudjač je dužan da na svoj trošak obezbijedi voditelja/ voditelje koji bi se pobrinuli za govorni dio izložbe, i osigurati da se manifestacija vodi dvojezično (na albanskom i crnogorskom jeziku).
Eventualni troškovi transporta tehničke opreme, aparatura, pića, rekvizita, promo štanda, promo materijala, koje su sastavni dio ove manifestacije spadaju isključivo u obaveze ponudjača. 
Ponudjač je dužan da u elektonskoj formi, Kancelariji za medjunarodnu saradnju i projekte dostavi foto - video materijal snimljenog na visokoj rezoluciji svih promotivnih aktivnosti koje su predmet ovog oglasa. 
Troškovi štampanja brošura i promo majica nijesu obaveza ponudjača.     
Troškovi nabavke promo štanda nijesu obaveza ponudjača. 

V

O PROJEKTU:

Naziv projekta je: ODRŽIVI RAZVOJ MORSKOG I OBALNOG EKOSISTEMA POSREDSTVOM ZAŠTITE I ODGOJA MORSKE FAUNE

Ciljevi ovog projekta su:
Promovisanje zaštite okoline, u cilju bolje zaštite i monitoringa zajedničkog morskog ekosistema i poboljšanje potencijala u ribarstvu za lokalno stanovništvo kroz održivi razvoj morskih resursa u priobalnom pojasu.

Vrijednost čitavog projekta je ukupno 142,626.75 €
Projekat je finansiran od strane Ministarstva Vajnskih Poslova Kraljevine Norveške iznosom od ukupno 118,866 €, uz kofinansiranje od strane Opštine Ulcinj u vrijednosti od ukupno 23,760 €, odnosno kroz radno osoblje, tj. implementacijom koja se vrši od osoblja Kancelarije za medjunarodnu saradnju i projekte. Projekat traje ukupno 2 godine.
U cilju što efikasnije implementacije projekta, Opština Ulcinj je ustupila u partertsvo sa:
Ministarstvom unutrašnjih poslova - Upravom Policije - Sektor granične policije, Upravom za inspekcijske poslove, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direktorat za poljoprivredu i ribarstvo te Klubom sportskih ribolovaca „Bojana”.

Projekat je podijelen na 4 seta aktivnosti:

Kampanja podizanja svijesti građana posredstvom oglašavanja na bilbordima, te promocija preko emitovanja promotivnih video-spotova,
Uspostavljanje monitoringa obale Opštine Ulcinj, posredstvom patroliranja koje će se vršiti uzduž čitave Ulcinjske obale, te direktnom komunikacijom sa svim partnerima u projektu, i razvijanjem Online Baze podataka, uz pristup svih relevantnih partnera u projektu,

3. Jačanje kapaciteta nadležnih institucija, kroz seminare i konferencije uz učestovanje regionalnih eksperata, te razmjena najboljih praksi i iskustva iz okruženja i iskustava u borbi protiv ilegalnog ribolova, i efikasno eliminisanje ovag fenomena.

4. Stvaranje uslova i podsticaj za razvoj marikulture, gdje bi se obavila studija - elaborat u kojem bi se precizno odredile pogodne lokacije i predstavljale mogućnosti za razvoj ove oblasti unutar Opštine Ulcinj. Takodje je u sklopu ove aktivnosti planiran Edukativni video o marikulturi.

VI

Pozivaju se organizacije koje su stručno osposobljene za organizovanje javnih menifestacija ovoga tipa, da dostave ponude za obavljanje ove aktivnosti.

Ponuđač je dužan dostaviti:

Potvrdu o registraciji organizacije za godinu 2016;
Informacije o ponuđaču: naziv, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i kontakt osoba;
Detalje o iskustvu o radu na aktivnostima/ manifestacijama ovog tipa (Javne manifestacije, konferencije, prezentacije, izložbe, aktivnosti na polju očuvanja okoline, očuvanje morskog ekosistemai sl.), koje su obavljene u zadnje 3 (tri) godine (period od 2013-e godine, do današnjeg datuma), obavljane aktivnosti i manifestacije nabrajati rednim brojem;
Finansijsku ponudu za obavljanje aktivnosti pomenutih u ovom oglasu.

VII

Sredstva za obavljanje ove aktivnosti su obezbjeđena kroz Projekat „Održivi razvoj morskog i obalnog ekosistema Opštine Ulcinj“, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške u saradnji sa Opštinom Ulcinj.

Maksimalan iznos budžetskih sredstava za obavljanje ove aktivnosti iznosi 1.200,00€ (Hiljadu i dvijesta eura) sa uračunatim PDV-om.

Ponude koje prelaze vrijednost od 1.200,00€ neće se razmatrati.

VII

Rok za dostavljanje ponuda je 9. decembar 2016.godine.

Ponudu sa popratnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti gradjanskom birou Opštine Ulcinj ili putem pošte sa slijedećom naznakom:

Opština Ulcinj

Kabinet Predsjednika Opštine Ulcinj   

Kancelarija za Medjunarodnu Saradnju i Projekte (ICP Office)

Bulevar Gj.K. Skenderbeg bb, Opština Ulcinj, 85360,

Ponuda za za organizovanje tematske javne izložbe / manifestacije

VIII

Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu na ovaj Javni poziv dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu ne smije biti starija od 10 (deset) mjeseci.

IX

Kriterijumi za bodovanje i rangiranje ponuda:

R.BR. KRITERIJUM BROJ BODOVA
1 najniža ponuđena cijena 80
2 najveći broj realizovanih aktivnosti ovog tipa *(1)   20
  Ukupno 100

*(1) Održane javne manifestacije, konferencije, prezentacije, izložbe, aktivnosti na polju očuvanja okoline, očuvanje morskog ekosistema i sl.   

X

Kancelarija za medjunarodnu saradnju i projekte Opštine Ulcinj obrazovaće Komisiju za odabir najpovoljnijeg i najadekvatnijeg ponuđača za obavljanje aktivnosti u sklopu ovog oglasa.

Komisija će razmotriti pristigle ponude po završetku Javnog poziva i u roku od 5 dana donijeti odluku. Na osnovu odluke Komisije o odabiru najpovoljnije ponude sa ponuđačem biće potpisan Ugovor o organizovanju tematske javne izložbe / manifestacije.

 

Ugovor o organizovanju tematske javne izložbe / manifestacije biće potpisan između odabranog ponuđača i Opštine Ulcinj, a kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

Komisija zadržava pravo da ne odabere niti jednu od dostavljenih ponuda.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 15:00 časova na telefon 030-401-804.