24. Mart 2017.

Na osnovu člana 147 Zakona o elektronskim medijima (“Sl. list CG”, broj 46/10), člana 64 Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, broj 6/02), člana 32 stav 1 tačka18 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list RCG”, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i “Sl. list CG”, br. 88/09 i 3/10) i člana 42 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Ulcinj (“Sl. list RCG - Opštinski propisi”, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i “Sl. list CG - Opštinski propisi”, br. 5/07 i 16/11), Skupština opštine Ulcinj, objavljuje

Javni poziv za izbor 2 (dva) člana savjeta RTUL

Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti RTUL novinarstvo, pravo, ekonomija, tehničke nauke, sociologija, marketing, radio-difuzijai sl. Koji imaju visoku stručnu spremu, koji su crnogorski državljani i kojima je prebivalište u Ulcinju.

Kandidate za imenovanje članova Savjeta RTUL predlažu

subjekti sa sjedištem u Ulcinju, i to:

Sportski klubovi i javne službe iz oblasti sporta, jednog člana;

Privredna društva i preduzetnici, jednog člana.

Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Predlagači iz stava 1 tačka 1, 2, ovog člana mogu zajedno ili odvojeno predložiti kandidata za člana Savjeta. Kandidate za članove Savjeta predlažu nadležni organi upravljanja pravnih lica iz stava 1 ovog člana, u skladu sa svojim statutima.

Članovi Savjeta nemogu biti:

poslanici i odbornici;

zaposleni u RTUL;

lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;

izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave; funkcioneri političkih partija (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, članovi opštinskih odbora i opštinskih izvršnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri).

lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i sl. imaju interesa u pravnim licima, koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa;

lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili druga krivična djela, koje ih čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bezobzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude;

lica koja su bračni drugovi lica navedenih u tački 1 do 6 ovog člana ili se sa njima nalaze u srodstvu u pravnoj liniji, bezobzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po tazbini.

Ukoliko član Savjeta ima sukob interesa u vezi sa odlučivanjem po pitanju iz nadležnosti Savjeta, dužan je da o tome obavijesti ostale članove Savjeta radi izuzeća iz rasprave i odlučivanja po tom pitanju.

Ako je član Savjeta učestvovao u radu uz postojanje sukoba interesa, ostali članovi Savjeta su dužni da preispitaju donešene odluke koje mogu proglasiti nevažećim.

Član Savjeta ne može da bude osnivač pružaoca AVM usluga ili da na drugi način učestvuje kao podnosilac zahtjeva za dobijanje odobrenja za pružanje AVM usluga u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata.

Uz predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se:

dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Ulcinju;

dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;

izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz člana 26 ove odluke za njegovo imenovanje za članaSavjeta.

Rok za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta teče od dana objavljivanja Javnog poziva iz člana 30 ove odluke i traje 15 dana od dana objavljivanja. Odbor za izbor i imenovanje Skupštine dužno je da u roku od 8 dana od dana isteka roka za predlaganje članova Savjeta, objavi Listu predloga kandidata za članove Savjeta. Odbor za izbor i imenovanje Skupštine dužno je da u roku od 15 dana od dana isteka roka za predlaganje članova Savjeta, utvrdi Predlog liste za imenovanje Savjeta .

Predlozi za imenovanje se dostavaljaju u zatvorenoj koverti Građanskom birou Opštine Ulcinj, sa naznakom “Predlog za člana Savjeta RTUL”. Ukoliko predlagači predlažu istog kandidata, zajednički predlog mogu dostaviti u jednoj zatvorenoj koverti. Konkurs će se objaviti u javnom servisu i najmanje dva dnevna lista i na zvaničnom web sajtu opštine Ulcinj http://www.opstinaulcinj.com

PREDSJEDNIK ODBORA

ARDIJAN MAVRIĆ