16. Jun 2017.

Na osnovu člana 6. 7. i  38. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl.list RCG", br. 45/05 i "Sl.list CG", br. 75/10, 38/12 i 18/14)  i člana  3, 7 i 8. Odluke o gradskom i prigradskom saobraćaju i auto-taksi prevozu ("Sl.list CG" - opštinski propisi br. 04/15) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta opštine Ulcinj, objavljuje

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu stalnih i sezonskih linija za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika u prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Ulcinj

Predmet konkursa su linije za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika u prigradskom saobraćaju utvrđene:

1. Planom linija za obavljanje djelatnosti prigradskog prevoza putnika u javnom drumskom saobraćaju, na području Opštine Ulcinj, br.06-830/17 od 07.06.2017 godine.

1.Ulcinj-Sukobin; 2. Ulcinj-Kravari; 3. Ulcinj-Lisna Bori; 4.Ulcinj-Štoj; 5.Ulcinj-Ada; 6.Ulcinj- Donja Selita; 7.Ulcinj-Fraskanjel;  8;  Ulcinj-Kamenički most;  9.Ulcinj-Sv.Djordje-Sutjel; 10.Ulcinj-Kruče;11. Vladimir-Kravari; 12. Vladimir-Sukobin-Lamij; 13.Vladimir-Brajše; 14.Vladimir-Mide - Bojke, (samo malim autobusima  klase B).

2. Planom sezonskih linija za obavljanje djelatnosti prigradskog prevoza putnika u javnom drumskom saobraćaju, na području Opštine Ulcinj, br.06-1838/1-08 od 27.06.2008, za sezonu 2017godinu.

I. Linije koje se ustupaju za vršenje sezonskog prevoza putnika tokom ljetnje turističke sezone 2017.godine u prigradskom saobraćaju:

Ulcinj - Štoj - Ada i  Ulcinj - Štoj (Centar), prema Planu linija sezonskog prevoza.  Vrijeme obrta je svakih 5 (pet) minuta.

Stajalište za autobuse gradskog i prigradskog saobraćaja, određena su na za to utvrđenim prostorima i na kolovozu i obilježavaju se sa određenim saobraćajnim znacima u skladu sa propisima. Sva  stajališta su određena Odlukom o  o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Ulcinj.

 

Polazno stajališta za autobuse gradskog i prigradskog saobraćaja na području grada je na  Bulevaru "Sami Frasheri" ispred skretanja za naselje Totoši u polasku i u povratku   kao  zadnje  stajalište.

 

Od polaznog stajališta prevoznicima sa autobusima i malim autobusima A i B klase, kojima bude povjereno obavljanje prevoza i kojima nadležni organ lokalne uprave za saobraćaj - Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, bude  izdao rješenje  za obavljanje prevoza stalnih linija i sezonskih linija (u periodu od 15.06 do 15.09. tekuće godine), će biti dozvoljeno kretanje  bulevarom "Đ. K. Skenderbeg" (od semafora kod Opštine) do  drugog raskršća  (ispred Restorana Alfa) uz  polukružno okretanje do obilježenog prostora horizotalnom i vertikalnom siganlizacijom,  ispred Doma kulture  i zadržavanje na obelježenom stajalištu najduže pet minuta. Sva  stajališta su određena Odlukom o  o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Ulcinj ("Sl.list CG"-op. pr. br.49/16). Trase linija i broj polazaka za svaku liniju su utvrdjeni Planom linija iz tačke 1 i 2 ovog konkursa.

Izvod iz plana stalnih i sezonskih linija zainteresovani ponudjači mogu podići u Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 časova.

II.    Pravo učešća na konkurs imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ove djelatnosti.

Učesnici konkursa su dužni  da uz prijavu na konkursu dostave sledeće:

- dokaz o registraciji pravnog lica ili preduzetnika od CRPS za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju,

- saobraćajnu dozvolu za svako vozilo i vozačku dozvolu za svakog vozača,

- licencu za prevoz putnika za linijski gradski i prigradski saobraćaj i Izvod iz licence za svako vozilo sa kojim namjerava obavljati prevoz,

- dokaz o stručnoj osposobljenosti u skladu sa članom 16. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju,  

- ugovor o obaveznom osiguranju putnika od psledica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz,

- prijedlog cijena usluga na linijama (cjenovnik usluga prevoza u 2 primjerka potpisan i ovjeren od strane prevoznika,

- dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje postupka po konkursu.

Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama prema Opštini Ulcinj koju izdaje Sekretarijat za budžet i finansije Opštine Ulcinj ne starije od 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

               Sva dokumentacija koja se predaje mora biti u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od šest mjeseci.

III.    Vrijeme i mjesto uvida i podnošenja ponude.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u plan linija kod kontakt osobe. Prije preuzimanja plana neophodno je izvršiti uplatu naknade u iznosu od po 50,00 €, za svako vozilo sa kojim namjerava konkurisati na žiro račun opštine Ulcinj, br. 535-82561210-32.

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 11 do 14 sati zaključno 15-og dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Dan” do 13,00 časova, neposrednom predajom u Građanski biro Opštine Ulcinj ili putem preporučene poštanske pošiljke.

Ponude (1 original) dostaviti u zatvorenoj zapečaćenoj koverti sa naznakom "PONUDA NE OTVARAJ" prije zvanične sjednice komisije za otvaranje sa naznakom "Konkurs za dodjelu sezonskih linija za prevoz putnika". Ponude poslate poštom moraju stići do navedenog roka.

IV.    Javno otvaranje, na koje su pozvani i mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači, biti će održano 30 minuta nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda  u prostorijama Opštine Ulcinj, mala sala I (prvi) sprat. Ponude dostavljene, ili pristigle poštom poslije navedenog roka - 13 sati, biće vraćene neotvorene ponuđačima. Ponude koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune i sa nedostacima u dijelu prateće dokazne dokumentacije Komisija neće uzeti u razmatranje i biće vraćene ponuđačima. 

V.    Rok za donošenje odluke o dodjeli linija.

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača biće oglašena na sajtu opštine Ulcinj www.ul- gov.me i oglasnoj tabli Opštine Ulcinj, najkasnije 7 dana nakon otvaranja ponuda.

Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta na osnovu predloga komisije o najpovoljnijim ponudjačima, donosi rješenje o dodjeli sezonskih linija za prevoz putnika. Prevoznik je dužan da u roku od tri dana od dana prijema rješenja o dodjeli linije dostavi cjenovnik na ovjeru.

Bliže informacije zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta opštine Ulcinj svakog radnog dana od 11 - 14 sati, kancelarija 78. ili na telefon br. 030 - 412 - 956.  Kontakt osoba Đorđe Dabović.

                              V .D.  S E K R E T A R   

Mustafa Gorana,dipl.ing.maš.