29. Novembar 2017.
Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2017/2018. godinu

[Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2017/2018. godinu]

OPŠTINA ULCINJ
SEKRETARIJAT ZA DPRAVU I DRUTŠVENE DJELATNOSTI
Na osnovu člana 2. Pravilnika o kriterijumima za stipendiranje talentovanih studenata Opštine Ulcinj, raspisuje


KONKURS za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2017/2018. godinu


Opština Ulcinj ce izvrsiti dodjelu stipendija najboljim talentovanim rednovnim studentima II i narendih godina takulteta i akademija umjetnosti, bez obzira na mjesto studiranja, ukoliko im je prebivalište na području Opštine Ulcinj i koji ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o kriterijumima za stipedniranje taletovnaih studenata u Opštini Ulicinj, i to:
l. Kandidat tj. (student) koji se prijavi na Konkurs mora imati najmanju prosjecnu ocjenu 9,0 iz predhodne godine studija (potvrdu o upisu godine i  prosječnoj ocjeni).
2. S obzirom na potrebu odredjenog deficitamog kadra Opstina Ulcinj stavlja akcenat na studente koji studiraju na sledecim fakultetima: Medicinski fakultet, Gradjevinski fakultet i Arhitektonski fakultet, te da isti ostvare pravo na stipendiju moraju imati prosjecnu ocjenu 8,5.
Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova raspisanog Konkursa kandidat je dužan dostaviti i sledeće:


1. Fotokopija lične karte,
2. potvrdu o mjestu prebivalista, i
3.broj fiksnog telefona iIi mobilnog.
4. podaci o brojevima tiro računa (fotokopija bankovske kartice).


Rok za podnosenje prijavaje od 29.11. do 29.12.2017.godine.
Prijave se podnose na sledeću adresu: Opština Ulcinj -Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, ul. Gjerdj Kastrioti Skenderbeu, sa naznakom za Komisiju za dodjelu stipendija talentovanim studentima, iii na šalteru Gradjanskog biroa Opštine lUlcinj.
Komisija neće uzeti na razmatranje prispjele aplikaclje nakon isteka roka konkursa.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 030-412-650, lokal 109, kontakt osoba: Ahmet Aloshi mob. 069-034-228.


SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUSTVENE DJELATNOSTI

formular za prijavu

Veličina: 0.25MB | Adobe PDF