06. Septembar 2018.

Na osnovu člana 29 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovorošću Lokalni javni emiter,, Radio televizija Ulcinj’’(“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi’’, br.38/11) , Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Ulcinj upućuje

JAVNI POZIV

ovlašćenim predlagačima za podnošenja predloga za kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Televizije Ulcinj

Kandidate za imenovanje članova Savjeta RTUL predlažu ovlašćeni predlagači sa sjedištem na teritoriji opštine Ulcinj i to :

Javne ustanove iz oblasti kulture,  jednog člana;
Institucije obrazovanja,  jednog člana;
Sportski klubovi  i javne službe iz oblasti sporta,  jednog člana;
Nevladine  organizacije iz oblasti medija, ljudskih prava i sloboda   i  prava  licima sa invaliditetom,   jednog člana;
Privredna društva i preduzetnici, jednog člana.

Predloženi kandidati za članove  Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti RTUL novinarstvo, pravo, ekonomija, tehničke nauke, sociologija, marketing, radio-difuzijai sl. Koji imaju visoku stručnu spremu, koji su crnogorski državljani i kojima je prebivalište u Ulcinju.

            Članovi Savjeta ne mogu biti:

poslanici i odbornici;
zaposleni u RTUL;
lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne   Gore ili Vlada;
izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave;  funkcioneri političkih partija (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, članovi opštinskih odbora i opštinskih izvršnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri).
lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i sl. imaju interesa u pravnim licima, koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa;
lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili druga krivična djela, koje ih čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bezobzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude;
lica koja su bračni drugovi lica navedenih u tački 1 do 6  ili se sa njima nalaze u srodstvu u pravnoj liniji, bezobzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po tazbini.
Ukoliko član Savjeta ima sukob interesa u vezi sa odlučivanjem  po pitanju iz nadležnosti Savjeta, dužan je da o tome obavijesti ostale članove Savjeta radi izuzeća iz rasprave i odlučivanja po tom pitanju.
Ako je član Savjeta učestvovao u radu uz postojanje sukoba interesa, ostali članovi Savjeta su dužni da preispitaju donešene odluke koje mogu proglasiti nevažećim.
Član Savjeta ne može da bude osnivač pružaoca AVM usluga ili da na drugi način učestvuje kao podnosilac zahtjeva za dobijanje odobrenja za pružanje AVM usluga u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata.

Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži:

ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata koji mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog  predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.
Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje Odbor za izbor i imenovanje Skupštine Opštine Ulcinj.

Ovlašćeni predlagač dužan je da uz predlog kandidata za člana Savjeta dostavi :

dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Ulcinju;
dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;
izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz člana 26 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovorošću Lokalni javni emiter,, Radio televizija Ulcinj’’za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači u okviru jedne kategorije predlagače  mogu zajedno ili odvojeno predložiti kandidata za člana Savjeta. Za pravna lica kao ovlašćene predlagače nadležni organi upravljanja predlažu kandidata za člana Savjeta.

 Nevladine organizacije kao predlagač

Nevladine organizacije mogu biti predlagači za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjavaju sledeće uslove:

da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta;
da u osnivačkom aktu i statutima, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, pitanja iz oblasti koje su predviđene, kao iz oblasti ljudskih prava  i sloboda i pravima lica sa inveliditetom ove odluke, i da se u prethodne tri godine kontinuirano bave navedenim oblastima- djelatnostima.
Ista nevladina organizacija može učestvovati u predlaganju kandidata za člana Savjeta samo u okviru jedne kategorije predlagača.
Nevladine organizacije i sportski klubovi prilikom predlaganja članova Savjeta, dužni su dostaviti Statut, Rješenje o registraciji izdato od nadležnog organa državne uprave, izvještaje o radu i finansijske izvještaje iz prethodne tri godine.

Predlog za kandidata za člana Savjeta sa potrebnom dokumentacijom, ovlašćeni predlagač dostavlja Skupštini opštini Ulcinj, Odbor za izbor i imenovanje, u zatvorenoj koverti Građanskom birou Opštine Ulcinj, sa naznakom ,, Predlog za člana Savjeta RTUL ‘’ Ukoliko predlagači predlažu istog kandidata, zajednički predlog mogu dostaviti u jednoj zatvorenoj koverti.

Ovaj javni poziv objaviće se u RTUL, na web sajtu opštine Ulcinj i dnevnom listu            ,, Pobjeda’’

Rok za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,, Pobjeda’’.

Obrazac predloga za imenovanje kandidata za člana Savjeta objaviće se na web sajtu opštine Ulcinj http://www.opstinaulcinj.com.

PREDSJEDNIK ODBORA,

Sabri Salaj

 

Obrazac za predlaganje kandidata za imenovanje člana Savjeta Radio Televizije Ulcinj

Veličina: 0.07MB | Adobe PDF