31. Oktobar 2018.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za upravu i  

društvene djelatnosti 

    Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijumima za stipendiranje talentovanih  studenata, Opština Ulcinj  raspisuje

KONKURS

za dodjelu stipendija  talentovanim  studentima za školsku 2018/2019. godinu    

    Opština Ulcinj će izvršiti dodjelu stipendija najboljim talentovanim rednovnim studentima II i narendih godina fakulteta i akademija umjetnosti, bez obzira na mjesto studiranja, ukoliko im je prebivalište na području Opštine Ulcinj i koji ispunjavaju  uslove propisane Pravilnikom o kriterijumima za stipedniranje taletovnaih studenata u Opštini Ulicinj, i to:    

1. Kandidat tj. (student) koji se prijavi na Konkurs mora imati najmanju prosječnu 

ocjenu 9,0  iz predhodne godine studija (potvrdu o upisu godine i o prosječnoj ocjeni). 

    2. S obzirom na potrebu odredjenog deficitarnog kadra Opština Ulcinj stavlja akcenat na studente koji studiraju na sledećim fakultetima: Medicinski fakultet, Gradjevinski  fakultet i Arhitektonski fakultet, te isti da  ostvare pravo na stipendiju moraju imati prosječnu ocjenu 8,5. 

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova raspisanog Konkursa kandidat je dužan dostaviti i sledeće: 

1. Fotokopija lične karte, 

2. potvrdu o mjestu prebivališta,   
3. uvjerenje o upisu u tekućoj godini, 
4. uvjerenje o prosječnoj ocjeni za predhodnu godinu studija.

Kandidati osim gore navedenih dokumenata dužni su da na zahtjevu istaknu i:

1.broj fiksnog telefona ili mobilnog  
2.podaci o brojevima žiro računa,

Rok za podnošenje prijava je od  31.10.2018.  do  30.11.2018.godine. 

    Prijave se podnose na sledeću adresu: Opština Ulcinj - Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, ul. Bul. Gjerdj Kastrioti Skenderbeu, sa naznakom za Komisiju za dodjelu stipendija talentovanim studentima, ili na šalteru Gradjanskog biroa Opštine Ulcinj. 

    Komisija neće uzeti na razmatranje prispjele aplikacije nakon isteka roka konkursa. 

    Dodatne informacije mogu se  dobiti na telefon: 030-412-650, lokal 109, kontakt osoba: Mirjeta Gjoni  mob. 069-241-734. 

 

SEKRETAR,

 Pranvera Sulić

formular za prijavu

Veličina: 0.09MB | Adobe PDF