17. Maj 2019.

Na osnovu člana 161-a Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj ("Sl.list CG-opštinski propisi" br.17/08 i 14/12) objavljuje se

POZIV

nevladinim organizacijama za prijavu učešća na sjednici Skupštine opštine Ulcinj

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Ulcinj, zainteresovane za korišćenje instituta "slobodne stolice", da podnesu prijave za učešće u radu II redovne sjednice Skupštine opštine Ulcinj, koja je zakazana za 29.05.2019.godine sa početkom u 11,00 časova.

Prijave za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju Predsjedniku Skupštine u roku od 5 dana od dana objavljivanja ovog Poziva i to preko Službe Skupštine ili elektronskim putem na e- mail adresu: parlament@ul-gov.me,  stim što su dužni da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.

Shodno članu 161-b Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj, uz prijavu za učešće, nevladina organizacija dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova i to:

da je registrovana najmanje godinu dana;
da ima sjedište na teritoriji opštine;
da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i
da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

Nevladina organizacija koja ispunjava navedene uslove, ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika koji će učestvovati u radu sjednice.

Shodno članu 161-c Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj, nevladina organizacija dužna je da, radi korišćenja Instituta "slobodna stolica", Službi Skupštine dostavi:

prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;
Statut nevladine organizacije;
Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o spriječavanju sukoba interesa.

Predstavnicima nevladinih organizacija koji su određeni da učestvuju u radu sjednice, dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnoga reda po kojoj učestvuju, najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objavljuje se na web sajtu opštine.

v.d. Sekretar:

Ardit Ceka, s.r.