28. Jun 2022.

CRNA GORA - MALI I ZI

OPŠTINA ULCINJ - KOMUNA E ULQINIT

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Br./ Nr: 06 - 082/22-738/3

Ulcinj - Ulqin, 28.06.2022.godine

Na osnovu člana 35. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl.list CG", br. 71/2017 i 67/2019) i člana 25 Odluke o javnom linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Ulcinj ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 3/20) objavljuje

 

J A V N I O G L A S

 

ZA DODJELU SEZONSKE LINIJE ZA JAVNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU

NA TERITORIJI OPŠTINE ULCINJ

 

I.Predmet Javnog oglasa.

Predmet javnog oglasa je sezonska linija za obavljanje javnog prevoza putnika u prigradskom saobraćaju utvrdjene Planom linija

za obavljanje javnog sezonskog linijskog prevoza putnika u prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Ulcinj, br.06-082/22-738/1 od 22.06.2022.godine.

Planom linija definisana je dužina i trasa linije, autobuska stajališta i minimalno utvrdjeni broj polazaka.

Predmet oglasa je linija Ulcinj- Štoj - Ada

Polazna stanica je uređeni parking prostor (niša) pored Bulevara "Đ. K. Skenderbeg", (ispred objekta Prodanovića) u polasku kao polazno stajalište i povratku kao zadnje stajalište.

Za prevoz putnika koristiće se mali autobusi klase B.

II.Uslovi Javnog oglasa:

• Prijava sa tačnim nazivom i adresom ponudjača.

• Potvrda o registraciji od CRPS za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, • Licenca za prevoz u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju - linijski gradski i prigradski prevoz putnika, • Podatke o autobusima - saobraćajne dozvole za vozila, ugovor o zakupu vozila koji mora biti zaključen na period od najmanje šest mjeseci i ovjeren od notara ili ugovor o lizingu. • Izvod licence za svako vozilo kojim namerava obavljati prevoz. • Ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja za vozila kojim obavlja prevoz. • Predlog reda vožnje, usklađen sa minimalnim brojem polazaka iz izvoda Plana linija.

• Predlog cijena usluga prevoza na linijama za koje se podnose ponude,

• Dokaz o dovoljnom broju kvalifikovanih vozača za autobuse, licenca profesionalnog vozača, fotokopija vozačke dozvole određene kategorije u skladu sa zakonom kojim je uređena bezbjednost saobraćaja na putevima, diploma srednje školske spreme - najmanje III nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, ugovor o radu i prijava osiguranja zaposlenih.

• Dokaz o izvršenoj uplati naknade za sprovođenje postupka po javnom oglasu, 50,00 € za svako vozilo na žiro račun opštine Ulcinj broj 535-82567770-43

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku po konkursu mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije donošenja rješenja o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku po konkursu.

Neblagovremena prijava, kao i prijava uz koju nijesu priloženi traženi dokazi neće se razmatrati i vraća se podnosiocu zahtjeva.

 

III. Vrijednovanje ponuda.

Ako dva ili više prevoznika ispunjavaju uslove iz konkursa najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa:

- boljim i komfornijim autobusima - 60 bodova,

- nižom cijenom prevoza putnika - 40 bodova i

IV. Vrijeme i mjesto uvida i podnošenja ponude.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u plan linija kod kontakt osobe.

Ponudjači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 11 do 14 sati zaključno 8 - osmog dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Pobjeda” odnosno do 07. Jula 2022.god. u 13,00 časova, neposrednom predajom u Građanski biro Opštine Ulcinj ili putem preporučene poštanske pošiljke.

Ponude (1 original) dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom "PONUDA NE OTVARAJ" Javni oglas za dodjelu sezonske prigradske linije za prevoz putnika". Ponude poslate poštom moraju stići do navedenog roka.

V. Javno otvaranje, na koje su pozvani i mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači će biti održano 30 minuta nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda u prostorijama Opštine Ulcinj, mala sala I (prvi) sprat. Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune i sa nedostacima u dijelu prateće dokazne dokumentacije Komisija neće uzeti u razmatranje i biće vraćene ponuđačima.

VI. Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača.

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača biće oglašena na sajtu opštine Ulcinj www.ul-gov.me i oglasnoj tabli Opštine Ulcinj, u roku od 3 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Učesnici na tender imaju pravo žalbe na odluku tenderskoj komisiji u roku od 5 dana od dana objavljivanja odluke o izboru.

Odluka tenderske komisije po žalbi je konačna.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta na osnovu Odluke Komisije o izboru najpovoljnijih ponuđača donosi rješenje o dodijeli linije.

Prevoznik je dužan da u roku od tri dana od dana prijema rješenja o dodjeli linije dostavi cjenovnik na ovjeru.

Bliže informacije zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta opštine Ulcinj svakog radnog dana od 11 - 14 sati, kancelarija 77. ili na telefon br. 030 - 412 - 956.

 

 

V.D.S E K R E T A R-a

Msc.Adnan Alibegu.ecc

Javni oglas za dodjelu linija -Opština Ulcinj 2022

Datum: 28. Jun 2022. | Veličina: 0.56MB | Adobe PDF