Predsjednik Opštine

Pjeter Ljuljdjuraj

Pjeter Ljuljdjuraj

Glavni Administrator:  Pjeter Ljuljdjuraj dipl.prav.
Adresa:   Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb
Tel/Fax:  +382 30 412 050
E-mail:   administrator@ul-gov.me  pjeter.ljuljdjuraj@ul-gov.me
 

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- rješavanje u drugostepenom upravnom postupku;

- vršenje nadzora nad radom organa lokalne uprave;

- staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa lokalne uprave:

- pripremu i donošenja akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa lokalne uprave i stručnih službi;

- razmatranje programa rada organa lokalne uprave;

- razmatranje izvještaja o radu organa i pripremu izjašnjenja za Predsjednika opštine;

- izvršavanje akata Predsjednika opštine koje donosi u ostvarivanju funkcija usmjeravanja i koordiniranja radom i vršenja nadzora nad radom organa lokalne uprave;

- predlaganje i preuzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa lokalne uprave;

- predlaganje programa obuke lokalnih službenika i namještenika;

- pripremanje akata o načinu organizovanja poslova organa lokalne uprave u mjesnoj zajednici;

- razmatranje pritužbi građana na rad organa lokalne uprave, zahtjeva da se starješina organa izjasni po istima, vršenje uvida u spise predmeta i utvrđivanje činjenica na koje se ukazuje u pritužbama;

- podnošenje izvještaja o svom radu i ostvarivanju funkcija organa Predsjedniku opštine (izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa u drugom stepenu);

- obavještavanje javnosti o svom radu i radu organa lokalne uprave;

- pokretanje postupaka odgovornosti starješina organa;

- vršenje i drugih poslova u skladu sa ovlašćenjima i odgovornostima glavnog administratora.

     Glavni administrator donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uz prethodno pribavljeno mišljenje Predsjednika opštine