Predsjednik Opštine

Adresa:   Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb
Tel/Fax:  +382 30 412 050
E-mail:   kabinet@ul-gov.me

 

Kabinet predsjednika Opštine obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkcije Predsjednika Opštine, radnih tijela Predsjednika, a naročito:

 • pripremu i organizaciju sjednica za rad Predsjednika, odnosno njegovih radnih tijela;
 • radi na izradi propisa i drugih akata koje donosi Predsjednik Opštine;
 • u saradnji sa nadležnim organima radi na izradi propisa i drugih akata iz njihove nadležnosti;
 • prati realizaciju akata i zaključaka Predsjednika Opštine i njegovih radnih tijela;
 • radi na izradi stručno-informativnog materijala iz nadležnosti Predsjednika Opštine;
 • učestvuje u izradi razvojnih programa, predlaže projekte i stara se o njihovoj realizaciji; daje stručna mišljenja Predsjedniku Opštine i njegovim radnim tijelima; priprema sastanke Predsjednika i podpredsjednika opštine i druge sastanke koji se organizuju u opštini i stara se o realizaciji utvrđenih obaveza i određenih rokova sa tih sastanaka; obezbeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu Predsjednika i organa lokalne uprave i javnih službi; obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore i drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu; vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje predloga i sprovođenje planova i programa razvoja Opštine; vrši poslove koji se odnose na ocjenu opravdanosti razvojnih programa i projekata, stvaranje uslova za realizaciju usvojenih razvojnih programa, utvrđivanje prioriteta realizacije pojedinih programa od interesa za Opštinu; ostvaruje saradnju sa nadležnim organima lokalne i državne uprave, nadležnim organizacijama, preduzetnicima i drugim subjektima radi obezbjeđenja uslova za razvojne programe od interesa za Opštinu; ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama u cilju pružanja pomoći oko realizacije konkretnih planova i programa razvoja preko Menadžera;
 • priprema predlog izvještaja o radu Predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi, na osnovu prethodno dostavljenih izvještaja organa lokalne uprave i službi koji podnosi na razmatranje i usvajanje Skupštini Opštine;
 • priprema normativne akte iz nadležnosti Predsjednika Opštine;
 • vrši protokolarne poslove za potrebe Predsjednika Opštine;
 • vrši poslove iz oblasti međunarodne i drugih vidova saradnje;
 • postupa po predstavkama i pritužbama građana i priprema odgovore za ista, zakazuje prijem stranaka kod predsjednika, i po potrebi vrši prijem stranaka, postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku Opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;
 • evidenciju podataka o zbirkama ličnih podataka,kao i zaštitu istih;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Kabineta, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.
 • Vrši i druge poslove koje odredi Predsjednik Opštine.