15. Septembar 2021.

 

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), 

 

O B A V J E Š T A V A M O

zainteresovanu  javnost

 

 

da je Nosilac projekta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore -Direktorat za vodoprivredu, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije nasipa na desnoj obali rijeke Bojaneu Crnoj Gori, Opština Ulcinj.

 

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama

Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim

danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine,

Opštine Ulcinj, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta

Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu

životne sredine, je do 24.09.2021. godine.                                                                                                                                                                                                                

 

                                                           Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta      

Dokumentacija za odlucivanje Rijeka BOJANA

Veličina: 4.02MB | MS Word