26. Shtator 2016.

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall

                                     NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE  

Kryerjen e punëve për përkujdesje medicinale - vaksinim sterilizim, dehelmetizim dhe seancat për  ektoparazita.Vlera e përgjithshme  përfshirë TVSH-në 4.000,00 €.Dokumentacioni I tenderimit nr.11/16 - 01-423/2-16 është publikuar  në faqen  e prokurimeve publike , në adresën  www.ujn.gov.me më 23.09.2016Personi për dhënijen einformatave  është Nail Bajri, telefoni 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.