26. Shtator 2016.

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall

NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE  

Masat  e trajtimit fitosanitar  të palmave  ne teritorin e komunës së Ulqinit Gjithsej  përfshihen 300 trungje.Vlera e përgjithëshme  përfshirë TVSH-në  3.000,00 €.€.Dokumentacioni I tenderimit nr.12/16 - 01-424/2-16 është publikuar  në faqen  e prokurimeve publike , në adresën  www.ujn.gov.me më 23.09.2016Personi për dhënijen einformatave  është Nail Bajri, telefoni 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.